ŞANTİYE ŞEFLİĞİ KONUSUNDA TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

Şantiye şefliğinin uygun meslek grubunca ve büyük oranda fiili olarak yapılmamasına rağmen, çözüm önerilerimizle ilgili bakanlık tarafından herhangi bir dönüş yapılmaması bu durumun bilinçli olarak yaratıldığını düşündürmektedir. Yönetmelik taslağını ilgili bakanlığa teslim etmemizin üzerinden tam 8 ay geçti.

Eklenme Tarihi: 07/11/2022
Üyelerimizin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Şantiye Şefliği alanı ile ilgili Şubemiz tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda yasal ve uygulamaya dönük yaşanan sorunlar irdelenmiş ve bu sorunların çözümü noktasında da kurumlar ölçeğinde Şubemiz ve Odamız tarafından bir takım girişimlerde bulunulmuştur. Şantiye şefliği çalışma alanının düzenlenebilmesi, işlevli ve çalışır bir düzene oturtulması meslektaşlarımızın yanı sıra deprem ülkesi olmamızdan dolayı halkımız açısından da son derece önemlidir. Mevzuatta ve uygulamalarda eksik ve yanlışların olduğunu düşünmemiz bir tarafa mevcut mevzuatın dahi uygulanamadığı bu alanın düzenlenmesine dair geçmiş dönemlerde de birçok girişimimiz bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

SGK İl Müdürlükleri ile başka bir işte sigortalı bulunan Şantiye Şeflerinin hangi koşullarda ve kaç şantiyede görev yapabilecekleri, şantiye şefliği görevi üstlenen üyelerimizin sigortalılık durumlarının nasıl belirleneceği sorulmuştur. Konuya dair bir takip sistemlerinin olup olmadığı eğer yoksa uygulamaya dair önerileri istenmiştir. SGK’dan bu konuda aydınlatıcı bir yanıt alınamamıştır.

Yürürlükte olan Yönetmelikte Yapı Ruhsatlarında şantiye şefi belirlenmesi sürecinde "yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun meslek grubundan şantiye şefi" belirlenmesi mevzuatta açık bir şekilde ifade edilmekte olup bu konuda alınmış mahkeme kararları da bulunmaktadır. Şube kayıtlarımızda bulunan ruhsatlar incelendiğinde meslektaşlarımızın toplam ruhsatlar içerisinde üstlendikleri şantiye şefliklerinin oranının %50 civarında olduğu görülmüştür. Şube ve temsilciliklerimizdeki belediye ve Organize Sanayi Bölgelerinin tamamına konu hakkında bir yazı gönderilerek ruhsat verme aşamasında şantiye şeflerinin uzmanlık alanlarına dikkat etmeleri gerektiği, uzmanlık alanına uygun olmadan atanan şantiye şefliklerinin takipçisi olacağımızı ve ruhsatların iptali konusunda gerekli yasal sürecin tarafımızdan işletileceği bildirilmiştir. İmalatın niteliğine uygun olmayan meslek grubundan (Örnek: Betonarme Karkas Yapı – Elektrik Elektronik Müh.) atanan şantiye şefleriyle ilgili olarak belediyelerle başlattığımız dava süreci ehliyet yönünden reddedilmiştir.

Ruhsat düzenleme aşamasında yaşanan sorunlardan bir diğeri de idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi almayıp taahhütname ile işlem yapılmasıdır. Şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi alınmasına ilişkin genelge hükmü olmasına rağmen, taahhütname ile yürütülen uygulama, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü açmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda da yapı ruhsatında şantiye şefi olarak kayıtlı olan bazı kişilerin gerçeğe aykırı beyanda bulunarak inşaat mühendisi unvanını kullandıkları anlaşılmıştır.

Mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dahi ayak direndiği ve girişimlerimizin sonuçsuz bırakıldığı böyle bir dönemde İnşaat Mühendisleri Odası’nın tüm şube ve temsilciliklerinde 25 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı basın açıklamasıyla “Her Şantiyeye Bir Şef, Bir Şantiyede Bir Şef” kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında; üye toplantıları, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler, sosyal medya kampanyaları ve daha birçok alanda görünür olmak üzere etkinlikler gerçekleştirildi.

Kampanya sonunda 25 Ekim 2021 tarihinde Odamız tarafından hazırlanan ve TMMOB aracılığıyla diğer meslek disiplinlerinin görüşü alınarak son hali verilen “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`ne gönderildi.

Yönetmelik Değişikliğindeki Taleplerimiz;

  • İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.
  • Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır.
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir.
  • Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.

 

Mevcut mevzuatın dahi uygulanamadığı bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde halkımızın can güvenliği açısından direkt tehdit oluşturmaktadır. Şantiye şefliğinin uygun meslek grubunca ve büyük oranda fiili olarak yapılmamasına rağmen, çözüm önerilerimizle ilgili bakanlık tarafından herhangi bir dönüş yapılmaması bu durumun bilinçli olarak yaratıldığını düşündürmektedir. Yönetmelik taslağını ilgili bakanlığa teslim etmemizin üzerinden tam 8 ay geçti. Konuya tekrar dikkat çekmek için İMO Ankara Şubesi üyelerinin bir ağızdan gerçekleşen taleplerini yineliyoruz.

TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ.

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası