TMMOB Tarafından Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğe Dava Açıldı

TMMOB tarafından 18.11.2022 tarih 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e dava açıldı. Değişiklik Yönetmeliği’nin 3. maddesinde yer alan "Yetmiş beş yaşını dolduran veya" ibaresinin, 4. maddesi ile değiştirilen 7. maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının; dava konusu Yönetmeliğin 4. Maddesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin yedinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kısmının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve ardından yapılacak inceleme neticesinde iptaline karar verilmesi talep edildi.

Şantiye şefliği yapılabilmesine ilişkin yaş sınırı ile şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanı ile iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinleri ve benzeri konularda düzenleme yapan Yönetmeliğin gerek Anayasa'da gerekse uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan çalışma özgürlüğünü ihlal ettiğine, bir deprem ülkesi olan ülkemizde, halkın can ve mal güvenliğinde doğrudan etkili yapı üretim süreçlerindeki şantiye şefliği görevi sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kâğıt üstünde bir prosedür haline getirildiğine değinildi.

Yine dava dilekçesinde şantiye şefliği görevini üstlenebilecek meslek mensuplarına ilişkin keyfi biçimde getirilen yaş sınırlamasının hak kayıpları yaşatacağı, Anayasa’da belirtilen eşitlik ilkesine aykırı olduğu, diğer düzenlemeler açısından da gerekli mesleki formasyona haiz olmayan kişilerce şantiye şefliği görevi üstlenilebilmesine imkan tanıyan düzenlemenin; topraklarının büyük çoğunluğu deprem kuşağında bulunan ülkemizde telafisi güç sorunlar yaratacak nitelikte olduğu belirtilerek yürütmenin durdurulmasına ardından ise iptaline karar verilmesi talep edildi.
Güncel Haberler Diğer Aylar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası