Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yönetmelik 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır

Eklenme Tarihi: 29/03/2024

Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Yayımlandı.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak olan "Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlandı. 24 Mart Pazar günü 32499 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yönetmeliğin eki olan 290 sayfalık Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları dosyasına ulaşmak için tıklayınız.


AHŞAP BİNALARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarından müteşekkil veya farklı yapı sistemleri ile taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının birlikte kullanıldığı, bina türü yapıları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 4- (1) Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre tasarımı yapılan binalarda;

a) 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

b) Yapım işlerinin denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yetkili ve sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

c) Bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası