SİM YÖNETMELİĞİ`NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SİM Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27332 sayılı Resmi Gazetede 27.08.2009 tarihinde yayınlamıştır.

Eklenme Tarihi: 18/11/2011

 

27 Ağustos 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27332
YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL,
DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 ? 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünün başlığı "Sorumluluklar" olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "SİM belgeli inşaat mühendislerinin sorumlulukları
             MADDE 7 ? SİM belgeli inşaat mühendislerinin sorumlulukları şunlardır:
             a) Serbest inşaat mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, standartlar, fen, sanat ve sağlık kuralları ile ilgili bütün mevzuat hükümlerine uymak,
             b) Serbest inşaat mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, mesleki esaslar ile ülke ve toplum yararlarını gözetmek,
             c) Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmak,
             ç) Meslek şeref ve haysiyetine uygun davranmak,
             d) Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmamak."
             MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "MADDE 8 ? Serbest inşaat mühendisliği belgesi verilmesinin koşulları şunlardır:
             a) Oda üyesi olması ve üyelik borcunun bulunmaması,
             b) TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,
             c) Oda yönetim kurulunca belirlenen SİM belgesi tescil bedelini ödemiş olması.
             Gerekli koşulları taşıyanların, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO şube veya temsilciliğine belge alacakları uzmanlık alanı veya alanlarını da belirterek yazılı olarak başvurmaları ve aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir;
             a) Özgeçmişi,
             b) Başvuru formu,
             c) Tescil bedeli makbuzu,
             ç) İmza beyannamesi,  
             d) Yetki ve sorumluluklarını da belirtmek kaydıyla çalıştığı ya da bitirdiği işlerin listesi ve belgeleri,
             e) Sahip olduğu akademik unvanlara ait belgeler."
             MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "MADDE 9 ? Serbest yapı denetçisi belgesi verilmesinin koşulları şunlardır:
             a) Oda üyesi olması ve üyelik borcunun bulunmaması,
             b) TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,
             c) En az 12 yıllık mesleki deneyiminin olması,
             ç) Oda yönetim kurulunca belirlenen SYD belgesi tescil bedelini ödemiş olması.
             Gerekli koşulları taşıyanların, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO şube veya temsilciliğine belge alacakları uzmanlık alanı veya alanlarını da belirterek yazılı olarak başvurmaları ve aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir;
             a) Özgeçmişi,
             b) Başvuru formu,
             c) Tescil bedeli makbuzu,
             ç) İmza beyannamesi,  
             d) Yetki ve sorumluluklarını da belirtmek kaydıyla çalıştığı ya da bitirdiği işlerin listesi ve belgeleri,
             e) Sahip olduğu akademik unvanlara ait belgeler."
             MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "harcını" ibaresi" "bedelini", ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "harcı" ibaresi "bedeli" olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Başvurular mesleki değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir."
             MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "harcının" ibaresi "bedelinin", ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "harcı" ibaresi "bedeli" olarak değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
             "d) İTB sahibi işyeri, özellik gerektiren projeler yapabilmek için uzmanlık alanında en az 3 yıl deneyimli SİM belgeli bir inşaat mühendisi çalıştırmak zorundadır."
             MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "MADDE 15 ? Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgeleri her yıl 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında bandrollü olarak, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil bedeli karşılığında yenilenir. Zamanında yenilenmeyen belgeler için gecikme zammı alınır. Gecikme zammı oranı, Oda genel kurulunun yetkilendirmesi ile Oda yönetim kurulu tarafından belirlenir.
             İTB yıllık onayı için;
             a) İş yeri bünyesinde bulunan SİM`lerinin vermiş oldukları hizmetlerin ve iş yerinin yıl içerisinde yapmış olduğu işlerin listesinin bildirilmesi,
             b) Tescile esas bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmesi,
             c) İşyeri bünyesinde bulunan SİM`lerin katılmış oldukları meslek içi eğitimlerin belgelerinin ibraz edilmesi
             zorunludur.
             Belge aslının yenilenmesi dışında iş yerlerinin yıllık onayı bağlı bulunduğu Şubesi tarafından yapılır. Ancak yıllık onay esnasında alınan iş yerine ait belgeler Oda merkezine iletilir."
             MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.    
             "ç) İşyerleri, tescile esas şartlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihi esas alınarak en geç bir (1) ay içersinde bağlı bulundukları şubeye bildirmek zorundadır."
             "d) İş yerleri, bünyelerinde yer alan SİM belgeli inşaat mühendislerinin Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür."
             MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "MADDE 18 ? Mesleki değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
             a) SİM ve SYD`lerin başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak,
             b) SİM ve SYD`lerin sicillerini tutmak,
             c) İTB almak için başvuran işyerlerinin başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak,
             ç) İşyerlerinin sicillerini tutmak,
             d) SİM ve SYD ve işyerleri vasıtasıyla gelen verileri değerlendirerek mühendislik uygulamaları envanteri çıkarmak ve güncellemek,
             e) Özel mühendislik proje ve uygulamalarını değerlendirmek ve Oda yönetim kurulunun onayına sunmak."
             MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.
             "GEÇİCİ MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı, ilk olağan Oda genel kuruluna kadar Oda yönetim kurulu tarafından belirlenir."
             MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve kredilendirilmesi" ibaresi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile Yönetmeliğin ekinde yer alan "Ek-1 Kredilendirmeye Esas Puan Dağılımı" yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 13 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 14 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
Tarihi
Sayısı
30/10/2005
25981
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
                                           Tarihi
Sayısı
1-
8/9/2007
26637
2-
26/7/2008
26948

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası