İŞ DENEYİMİ YERİNE GEÇEN MÜHENDİSLİK YAŞI KATSAYISI

İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 122.387TL(yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi ) olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

Eklenme Tarihi: 18/11/2011

 

KAMU İHALE KANUNU

 

 

KANUN NO: 4734

KABUL TARİHİ: 04.01.2002

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI: 22.01.2002/24648

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

 

Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.

 

 

5 Aralık 2008 CUMA                                Resmî Gazete                                      Sayı : 27075

 

 

KANUN

KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

 

Kanun No. 5812                                                                                Kabul Tarihi: 20/11/2008

 

 

MADDE 24 ? 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (e) ve (h) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir."

 

KAMUİHALETEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2009/1)

RESMİ GAZETE SAYISI: 27126          

RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.01.2009

MADDE 5 ? 5812 sayılı Kanunun, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde değişiklik yapan 24 üncü maddesinde belirtilen parasal tutar, 1/2/2010 tarihine kadar geçerlidir.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası