İMO`DAN YENİ MEZUNLARIMIZA, GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA DAVET

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası`nın genç meslektaşlarımız için yayınladığı davet metni için tıklayınız.

Eklenme Tarihi: 04/08/2021

 

YENİ MEZUNLARIMIZA, GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA DAVET 

 

Yeni mezunlarımıza, genç meslektaşlarımıza; 

 

Mezuniyetinizden dolayı hepinizi en içten duygularımızla kutluyoruz.

 

İnşaat mühendisliği ailesine hoş geldiniz.

 

Dayanışma, yardımlaşma, birlikte öğrenme, öğrenerek gelişme ve yan yana yürümenin mesleki alanımızdaki çatısı olan İnşaat Mühendisleri Odası, tıpkı ?kardeş kalbin kapısını` açar gibi sizlere kapısını açıyor.   

 

Odamız, 1954 yılında çıkarılan 6235 sayılı Yasayla kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası`na dayanarak 19 Aralık 1954 tarihinde kurulmuş, kamu kurumu niteliği taşıyan bir meslek örgütüdür. Yasa gereği; mühendisler ve mimarlar, mesleklerini icra edebilmek için TMMOB`ye bağlı Odalara üye olmak zorundadırlar. Aynı şekilde yasamız mesleki kıdemin, Odaya üye olunduğu an başlayacağına hükmetmiştir.

 

İnşaat Mühendisleri Odası, yasa gereği kurulan ilişkiyle yetinmek istememekte, yasayla tanımlanmış Oda-üye ilişkisinin sınırlarını genişletmeyi ve hatta kaldırmayı hedeflemekte, meslektaşlarımızın iyi bir mühendis, iyi bir aydın, iyi bir yurttaş olma hassasiyetleriyle Odaya üye olmasını istemektedir.

 

İnşaat mühendisleri, sektörümüzün bütün olumsuzluklarından birebir etkilenmekte, işsizlik, güvencesizlik, çalışma koşularının sağlıksızlığı, çalışma saatlerinin düzensizliği, ücretlerin düşüklüğü, işe girmede ve ücretlendirmedeki haksız ve rencide edici rekabet mesleki niteliğin ve devamlılığın belirleyicisi olmaktadır.

 

Son yıllarda varlığını iyice hissettiren kriz ortamında olumsuzlukların daha da ağdalaştığını, hatta kalıcı hale gelme eğilimi taşıdığını yaşayarak görüyoruz. İnsan böyle zamanlarda kader birliği yapmaya, yan yana durmaya, birlikte davranmaya ihtiyaç duyar.

 

Odamız bu ihtiyacın yarattığı sonuçları meşru görmekte, örgütlenmesine bu çerçevede yön vermektedir.

 

Unutulmamalıdır ki örgütsüzlüğün telafi edilemez sonuçlara yol açacağı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu süreçte ya büyük sermayeye eklemlenilecek ya da örgütlü mücadele ile ayakta kalacaktır.

 

Bizlerin; kamuda/özel sektörde ücretli olarak çalışanların ya da küçük çaplı işinde yaşam mücadelesi verenlerin örgütlenmekten başka şansı yoktur.

 

İnşaat Mühendisleri Odası 70 bini aşkın üyesiyle, hak aramanın, kazanmanın, mesleki niteliği yükseltmenin, geleceği bugünden kurgulamanın, bilimsel ve mesleki gelişmelere hâkim olmanın çatısıdır.

 

İMO, bir ömre yayılacak mesleki sürecinize adımı attığınız bu günlerde sizleri yanında görmek istiyor; on binlerce meslektaşımızın arasında yerinizi almanız için kapısını sizlere açıyor. 

 

 

İnşaat Mühendisleri Odası 41. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

 

TMMOB?NİN TEMEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI

 

Temel İlkeler

 

TMMOB ve bağlı Odaları;

 

Mesleki demokratik kitle örgütüdür.

Demokrat ve yurtsever karakterdedir.

Emekten ve halktan yanadır.

Anti-emperyalisttir; Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.

Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.

Barıştan yanadır.

İnsan hakları ihlallerine karşıdır; insanlık onurunun korunmasından yanadır.

Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur; gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.

Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.

Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.

Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.

Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.

Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder.

Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.

Sendikalar, Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

 

Çalışma Anlayışı

 

TMMOB ve bağlı Odaları;

Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,

Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen,

Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren,

Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten,

Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan,

Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan,

Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,

Egemen kesim ve egemen kesim söylemi ile ters düşmeme anlayışını reddeden; aksine, üyesinin söz ve karar sürecinde yetki sahibi olmasını sağlayan,

Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,

Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışın aksine, mesleki- demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren,

Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışı yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan,

Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren,

Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren,

Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası