Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Uygulaması.

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin uygulaması esnasında yaşandığı belirlenen tereddütlerin giderilmesi için BAYINDIRLIK VE İSKAN BALANLIĞI`nın yazdığı yazıya ulşamak için devamı`na tıklayınız.

Eklenme Tarihi: 21/11/2011

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.09.YİG.0.15.00.07/1315                                                                   07 MAYIS 2008

Konu: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Uygulaması.

 

??????? VALİLİĞİNE

 

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin uygulaması esnasında yaşandığı belirlenen tereddütlerin giderilmesi için, aşağıda yer verilen açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür.

 

1. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, "Şantiye Şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personel" olarak tanımlanmış ve "Yapı müteahhidi ile şantiye şefinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 9. maddesinde ise söz konusu personelin görev ve sorumlulukları sayılmıştır.

 

a) 9. maddenin 2. fıkrasında yer alan "...Mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi halinde, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz..." hükmündeki mühendis ifadesinden elektrik, makine ve inşaat mühendislerinin anlaşılması gerekmektedir.

 

b) Mimarlar ile inşaat, makine ve elektrik mühendisleri toplam 30.000 m2; aynı branştan olan teknik öğretmenler 15.000 m2; inşaat, makine ve elektrik teknikerleri ise, "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe" göre 3b (hariç) grubuna kadar olan ve toplam inşaat alanı 15.000 m2`yi geçmeyen yapılarda toplamı 10.000 m2 olmak üzere şantiye şefliği üstlenebilir. İlgili idareler tarafından bu görev verilirken, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 3. maddesindeki şantiye şefi tanımının göz önünde bulundurulması ve görevlendirilecek personelin, yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun meslek grubundan olması gerekmektedir.

Yapım işinin tek ruhsata bağlı ve 30.000 m2`nin üzerinde olduğu durumlarda, yapının niteliğine uygun meslek grubundan olmak üzere, üzerinde şantiye şefliği görevi bulunmayan bir mimar ya da mühendis görevlendirilecektir. Bu durumdaki bir yapıda şantiye şefi olarak görevlendirilecek personel için toplam m2 sınırı aranmayacak, ancak söz konusu personel başkaca şantiye şef1iği görevi üstlenmeyecektir.

 

c) Serbest olarak çalışmakta olan proje müellifi mimar ve mühendisler müteahhit ve şantiye şefi olarak görev üstlenebilirler.

 

d) Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin "Yapı müteahhidi ile şantiye şefinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasına ve bu yazı hükümlerine uygun biçimde şantiye şefi görevlendirilen yapılarda, ayrıca teknik eleman bulundurulması müteahhidin tasarrufundadır.

 

e) Şantiye şefliği görevini yürütmek üzere sadece bir müteahhitle sözleşme yapılabilir. Şantiye şefliği görevini yürüten personelin sosyal güvenliği konusunda ise yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin öngördüğü şekilde uygulama yapılacaktır.

 

f) Şantiye şefi ikamet ettiği il sınırları dışında görev yapamaz. Şantiye şefliğinin üstlenilmesi durumunda, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 9. maddesi 2. fıkrası gereği imzalanacak hizmet sözleşmesi, ikametgah ilmühaberi ile mühendis ve mimar olanların odaya kayıt belgesi; teknik öğretmen ve teknikerlerin ise diplomalarının noter tasdikli örneğinin ilgili yapı denetim kuruluşuna verilmesi gerekmektedir. Yapı ruhsatı başvurusu aşamasında bu belgeler yapı denetim kuruluşları tarafından ilgili idareye teslim edilecektir.

 

g) Şantiye şef1iği üstlenen personelin m2 sınırları ve görev yapılan il konularındaki takip Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından Yapı Denetim Sistemi Uygulaması aracılığıyla sağlanacaktır.

 

2. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un "Sorumluluklar ve yapılamayacak işler" başlıklı 3. maddesinin son fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin "Teknik personelin yapı denetim kuruluşunda istihdam esasları" başlıklı 16. maddesinde yer alan hükümler gereği, denetim elemanlarının denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunmaları söz konusu değildir.

 

3. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 3 no.lu ekinde yer alan Proje Kontrol Formu Örneği (form-1), yapı denetim kuruluşları tarafından verilecek proje denetimi hizmetinde referans olmak üzere hazırlanmış olup, bu formun muhtelif kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş değişik örnekleri de bulunmaktadır. Bu form ve içeriğinin "örnek" teşkil etmek üzere hazırlandığı dikkate alınarak, yürürlükteki mevzuat hükümlerindeki kriterlerin göz önüne alınması ve proje kontrollerinin buna göre yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, Yönetmelik ekinde bulunan bu formun yapı denetim kuruluşlarınca doldurulması zorunlu olmakla birlikte, içeriği ihtiyaca ve uygun koşullarına göre şekillendirilebilir. Ayrıca, Yönetmelik ekinde bulunan formların kimler tarafından imzalanacağı hususundaki belirleme, Yönetmelikte verilmiş görev ve sorumluluklar çerçevesinde, yapı denetim kuruluşu tarafından yapılacaktır.

 

4. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ile 4. fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda, vaziyet planına uygun olarak binanın aplike edilmesi ve zemin etüdü raporunun uygunluğunun onaylanması görevlerinin, ilgili idare nezaretinde olmak üzere, yapı denetim kuruluşunun bünyesinde konusunda uzman teknik elemanın bulunması halinde, hizmet satın alınmaksızın yürütülmesi mümkündür.

 

5. 4108 sayılı Kanun `un uygulandığı illerde, ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından kesinlikle vize uygulaması yapılmayacak, ruhsatın vizeler bölümü imalatın bitim aşamalarına göre, yapı denetim kuruluşunun o imalatın kontrolünden sorumlu denetçileri tarafından imzalanacaktır. İlgili idarenin onayı, sorumluluk yapı denetim kuruluşunda olmak üzere, işlemin gerçekleştiğine dair onay olacaktır.

 

6. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 23. maddesinin 5. fıkrasında, "Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı olarak feshi veya yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı anlaşmasıyla feshi durumunda, fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü`ne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılır." şeklinde düzenleme yapılmış olup, Yapı Denetim Sistemi Uygulaması dahilinde işlem yapılmak üzere, ihbarnamelerin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine gönderilmesi yeterli olacaktır. Benzer şekilde, Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un 6. maddesi gereği yapı denetim kuruluşlarından ayrılmak isteyen denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının bu isteklerini, noter kanalıyla, yalnızca yapı denetim kuruluşu ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Vefatlar konusundaki bildirimin de Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine yapılması yeterlidir. Yukarıda bahsi geçen konularda, Yapı Denetim Sistemi Uygulaması hakkındaki 24.01.2008 tarih ve 153 sayılı Genelgemizde tariflendiği şekilde gerçekleştirilecek işlemlerden Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bilgi sahibi olacaktır.

 

7. Yapı denetim kuruluşu tarafından bir yapının denetimi üstlenilmek üzere, ruhsat başvurusu ekinde verilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa doğru olarak bildirildiği, ilgili idaresince Yapı Denetim Sistemi Uygulaması (http://ydk.yigm.gov.tr) aracılığıyla teyit edilecektir. Yapı denetim kuruluşlarının gerçekleştirdikleri ruhsata ilişkin işlemler için ilgili idareler tarafından, ayrıca bir form doldurularak Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

8. Yapı ruhsatı verme yetkisine haiz idarelerin, yapı denetim kuruluşlarının ve diğer şahısların, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un uygulanmasıyla ilgili tüm yazılı başvurularını, Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvuruların Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hızla cevaplandırabilmesi amacıyla, Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından, Yapı Denetimi Çalışma Birimlerinde görevli personelin bilgilendirilmesi başta olmak üzere, gereken tüm tedbirler alınacaktır,

 

Konuyla ilgili iş ve işlemlerde yukarıda belirtilen esaslara uyulması, çalışma ve denetimlerin bu yaklaşımla yürütülmesi, işbu yazımızın İliniz dahilindeki tüm Kaymakamlıklara, Belediyelere, İl Özel İdaresine, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlüğüne duyurulması ve uygulama ile görevli personele imza karşılığında tebliğ edilmesi hususunda bilgilerinizi arz ve gereğini rica ederim.

 

 

 

DAĞITIM:                                                                                     Nazım AVCI

Gereği:                                                                                           Bakan a

- Pilot 19 İl Valiliğine                                                                      Genel Müdür Yardımcısı

- Yapı Denetim Kuruluşları

(Web sayfamızdan alınacaktır)

 

Bilgi:

- İçişleri BakanlığınaTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası