AĞACA DÜŞMAN, HALKA DÜŞMAN, VAR OLAN SADECE YALAN VE TALAN…

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 26 Temmuz 2013 tarihinde Yunus Emre kavşağı`nda sökülen ağaçlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 25/04/2016

BASINA VE KAMUOYUNA,

AĞACA DÜŞMAN, HALKA DÜŞMAN,

VAR OLAN SADECE YALAN VE TALAN...

 

23 Temmuz`da Ankara, Yenimahalle, Yunus Emre Kavşağı`nda tüm ağaçlar yine bir gece yarısı operasyonuyla yerlerinden söküldü!... Bu gece yarısı operasyonunun gerekçesi; Ağacını ve yaşam alanınıkoruyan halkına düşman, iktidarın ve iktidarın uzantısı Ankara Büyükşehir Belediyesinin iddialarına göre; Ankara`nın ulaşım problemine çözüm olacak teleferik projesinin bir parçası olan istasyonun yapımı.

TMMOB`ye bağlı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarıolarak, Ankara`nın kötü yönetilmesi sonucu oluşan kent içi ulaşım problemlerinin, kentin bütününü gözeten bakış açısı olmaksızın, Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek`in çok sevdiği, akşamdan sabaha aklına geliveren projeler yoluyla çözülemeyeceğini, bilimin ve aklın gereklerine uygun önerilerle her platformda dile getirdik. Savunduğumuz değerlerin başında gelen kamu yararı ilkesine aykırı, sorunları çözmek yerine, yeni sorunlar yaratan projelere karşı, yürüttüğümüz hukuki mücadeleyi, dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmaması nedeniyle oluşan geri dönüşü zor durumlara rağmen kazandık, kazanmaya devam ediyoruz.

Yenimahalle Halkı`nın, Gezi Parkı direnişinin verdiği güç ve bilinçle de beslenen, ağaç katliamına karşı haklı tepkisine katlanamayan zihniyet, kent içi ulaşım argümanı olmaktan yoksun, "Teleferik Projesi`ni" gerçekleştirmek için savaş pozisyonu almıştır. Milyon dolarlık sahte projelerini "oldubitti" ye getirmek amacıyla, Polis TOMA`larının korumasında, gece yarısı operasyonuyla ağaç katliamıgerçekleştirilmiştir. Uygulanacak projede kamu yararı olmadığını söyleyen, Anayasa ile görevli Meslek Odalarına rağmen, yerel seçim öncesi yandaşlara peşkeş çekilecek bir ihalenin hayata geçirilmesi için, yerel ve genel idare, kolluk kuvvetlerini de yanına alarak elbirliğiyle çalışmıştır.

Bilindiği gibi; Ankara`nın gelişimini yönlendiren 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı içerisinde, "Tüm ulaşım türleri ve ulaşıma dair sorunların kent bütünü planlaması ile eşgüdümlü olarak irdeleneceği ulaşım ana planının ivedilikle yapılmasını sağlamak" açık hükmüne karşın, Büyükşehir Belediyesi`nce bugüne kadar bu konuda ciddiye alınacak hiçbir çalışma yapılmamıştır. Parçacı, günlük nitelikli, bilimsel altlık ve gerekçelerden yoksun projelerle ulaşım problemine yönelik müdahaleler, ulaşım problemini çözmek bir yana, kent içi ulaşımını çözümsüzlük noktasına getirmiştir. Yıllardır yönetimde olmasına karşın, üç metro hattıinşaatının herhangi birisinin dahi inşaatını tamamlayamayan, olmayan metro inşaatı için kullanılan yurt dışı kredilerinin hesabını veremeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro yapımı konusundaki sorumluluğunu Bakanlığa devredince, geçmişte kent merkezinde katlı kavşaklarda yaptığı gibi, şimdi de teleferik projesiyle Ankara`yı yeni bir ulaşım çıkmazına ve yeni bir borç batağına sürüklemektedir.

Mahkeme kararlarına da altlık teşkil eden, İmar Kanunu`nda üst ölçekli planlarla alt ölçekli plan ve projelerin uyumu birincil gereklilik olarak ortaya konmuşken, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nce başlatılan "teleferik projeleri" üst ölçekli plan kararlarında yer almamasına rağmen hukuksuz bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca taşıma kapasitesi incelendiğinde basit ve ucuz bir kent içi ulaşım aracı ile karşılanabilecek düzeydeki teleferik hatlarının yolcu taşıma kapasitesizliği yanında, yoğun konut alanlarının üzerinden geçişi sırasında ortaya çıkacak güvenlik, gürültü, araç ve yaya trafiği içinde yaratılan yeni ulaşım kaosu vb. bir çok sakınca ile birlikte, bu hatların inşası için ödenecek yüksek maliyetlerin varlığı, hiç bir somut çözüme hizmet etmeyecek, bilimsel dayanaktan yoksun bu projenin kamu yararına aykırılığını açıkça ortaya koymaktadır.

Oldu bittilerle Ankara halkına dayatılmaya çalışılan, yüksek ihale bedelleri nedeniyle yapanın ihya edilmesi dışında yarar içermeyen, Ankara`nın zaten son derece yetersiz kamusal ve yeşil alanlarının gaspı,kamu yararının, planlama ilkeleri ile bilimin gereklerinin açık ihlali anlamındaki bu projeye karşı, örgütümüzün bileşenleri olan, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yürütmenin durdurulmasını da talep eden dava dilekçesi, Ankara İdare Mahkemesi`ne sunulmuş ve dava halen devam etmektedir. Kısa süre önce bilirkişi keşfi gerçekleştirilen dava için mahkeme, Bilirkişi Raporu sonrasında yürütmeyi durdurma talebinin değerlendirileceğini Davacı Odalarımıza bildirmiştir. Tüm itirazlara karşın projeyi biran önce hayata geçirmeye çalışan belediyenin ilk hamlesi olan ağaç katliamı, 25 Temmuz Perşembe günü ilgili Odalarımızca mahkemeye taşınarak, küçük bir umut da olsa durdurulmaya çalışılmıştır.

23 Temmuzdan bu yana, Yunus Emre Kavşağı`nda emniyet kuvvetleri tarafından ağacını, yeşilini korumaya çalışan mahalle sakinlerine orantısız güç kullanılmaktadır. Biber gazı ve kimyasal destekli tazyikli su sıkarak müdahalelerde bulunan polis, şiddet kullanarak Yenimahalle Halkı`nın yağmaya karşı yükselen sesini bastırmaya çalışmaktadır.

Bilime, tekniğe aykırılığın yanı sıra, halkın talepleri ve hukukun gerekleri hiçe sayılarak dava süreci devam ederken, İktidarın uzantısıAnkara Büyükşehir Belediyesi`nce yürütülen, Yenimahalle halkı tarafından on yıllardır kullanılan ve aidiyet duygusu kurdukları Yunus Emre Kavşağındaki ağaçları yok eden teleferik projesi ve kentteki diğer yağma projeleri biran önce durdurulmalıdır.

Kamuoyuna duyuruyoruz ki!

Yurdun her köşesinde, Kamu yararına ve halkın demokratik taleplerine aykırı, yandaşlarına rant sağlama amaçlı bu uygulamalar, kamusal malların ve değerlerin tümüne düşman bir zihniyetin ürünüdür ve bu tür her uygulaması karşısında İktidar ve uzantıları, halkın yükselen sesini ve örgütlülüğünden aldığı güçle TMMOB ve bağlı odalarını karşısında bulacaktır.

Saygılarımızla

TMMOB Ankara İl Koordinasyon KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası