3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından ilki 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya’da, ikincisi 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilen “İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu”nun (İMES) üçüncüsü 8-9 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Eklenme Tarihi: 21/07/2016

3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından ilki 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya`da, ikincisi 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Muğla`da gerçekleştirilen "İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu"nun (İMES) üçüncüsü 8-9 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyuma iki gün boyunca 200`e yakın kişi katılmıştır. İnternet üzerinden canlı olarak da yayınlanan sempozyumun kayıtları 800 kişi tarafından takip edilmiştir. Bu kayıtlara sempozyum için hazırlanan DVD`den ve internet üzerindeki video kanallarından da ulaşılabilinmektedir. 

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen 6 oturumda;

 • Ülkemizdeki inşaat mühendisi ihtiyacı,
 • Türkiye`deki inşaat mühendisliği eğitiminin genel sorunları,
 • Üniversitelerin fiziki ve idari yeterlilikleri,
 • İnşaat mühendisliği eğitimi müfredatı,
 • İnşaat mühendisliği öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin nitelikleri,
 • İnşaat mühendisliği eğitiminde stajın önemi,
 • Aktif öğrenme metotları, e-öğrenme ve uzaktan eğitim çalışmaları,

konularında tartışmalar gerçekleştirilerek ortak çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. 

Sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak katılan,

 • Prof. Dr. Güney Özcebe "Mevcut Durumun Değerlendirilmesi",
 • Altok Kurşun "Türkiye`de İnşaat Mühendisliği Eğitimi",
 • Hasan Akyar "Ne Öğrettiler Ne Öğrendim Ne Öğrendim Ne Yaptım",
 • Yrd. Doç. Dr. Tarık Atay "Araştırma Odaklı Mühendislik Eğitiminde Üçlü Sarmal",
 • Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol "İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu",
 • Koray Kadaş "Hayat Boyu Öğrenme",
 • Necat Özgür "İnşaat Mühendisliği Eğitiminde MUDEK Akreditasyon Parametreleri"

başlıklı sunumlarıyla katkı sağlamışlardır. 

Sempozyum, Prof. Dr. Tuğrul Tankut tarafından yönlendirilen "Kurumsal Bakış Açılarıyla İnşaat Mühendisliği Eğitimi" isimli panel-forum ile sonlandırılmıştır. Panelde konuşmacı olarak Yüksek Öğretim Kurulu`nu temsilen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği`ni temsilen Dr. Işıkhan Güler, İMO Eğitim Kurulu`nu temsilen Mustafa Çobanoğlu ve genç-İMO`yu temsilen inşaat mühendisliği öğrencisi Tolga Yılmaz katılmışlardır. 

Sempozyum boyunca yapılan paylaşımlarda önceki sempozyumlarda belirtilen temel sorunların artarak devam ettiği vurgulanmıştır. Öncelikli olarak; inşaat mühendisi ihtiyacının dünya istatistikleriyle kıyaslamalı olarak ortaya konulması neticesinde ülkemizde inşaat mühendisi fazlalığının olduğu ve ülke genelinde bütüncül bir planlama yapılmadan açılmakta olan inşaat mühendisliği bölümlerinin bu sorunu daha da derinleştireceği görülmektedir. Orta ve uzun vadede ulusal ve uluslararası arenadaki iş ve istihdam olanakları dikkate alınmadan gerçekleştirilen bu arzın mesleki niteliği olumsuz yönde etkileyeceği de aşikardır. Bu plansızlığın diğer bir sonucu olarak; yeni kurulan bölümlere yeterli sayıda nitelikli öğretim elemanı sağlanamamakta, mevcut bölümlerdeki öğretim elemanlarının üzerindeki akademik yük ise yine plansız bölüm kontenjan artışları nedeniyle makul seviyelere indirilememektedir. Ayrıca, derslik, laboratuvar, kütüphane ve sosyal alan kısıtları gibi fiziki alt yapı yetersizlikleri inşaat mühendisliği öğrencilerinin yeterince donanımlı yetişememesine ve bölümleriyle olan bağlarını sağlamlaştıramamalarına yol açmaktadır. Bu durum, inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin niceliksel ve niteliksel artışının ters orantılı şekilde gelişmesine neden olmaktadır. 

Sempozyumda ağırlıklı olarak üzerinde durulan konu; inşaat mühendisliği eğitiminin kimler tarafından hangi içerikle ve nasıl bir anlayışla verilmesi gerektiğidir. Bilindiği üzere, son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik değişimler neticesinde mesleki alanın gerektirdiği mühendislerin nitelikleri de değişmiştir. Günümüzün koşullarının şart koştuğu düşünebilen, araştırabilen, çözüm üretebilen ve eksiklerini kendi tamamlayabilen, öğrenmeyi öğrenmiş teknik elemanların yetiştirilebilmesi için inşaat mühendisliği eğitiminin de değiştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. İlk ve orta eğitimden kaynaklı olarak üniversite öğrencilerindeki niteliksel düşüşe rağmen yeni öğrenci kuşaklarının değişen öğrenme biçimlerini ön plana alan bir eğitim anlayışının takip edilmesi gerekliliği aşikardır. Bu bağlamda, sempozyum katılımcıları tarafından çıktı odaklı eğitim anlayışı üzerinde durulmuş, müfredatın sürekli güncellenen eğitim planı ve çıktı odaklı değerlendirme sistemi üzerinden düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, değişen eğitim anlayışı çerçevesinde aktif öğrenme teknikleri, uzaktan eğitim ve e-öğrenme yöntemlerinin üniversitelerimizdeki geleneksel öğrenme tekniklerinin destekleyici önemli araçlar olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, dört yıllık lisans eğitimi içerisine sığdırılamayacak bazı teknik eğitimlerin mesleki yaşantı içinde ihtiyaç dahilinde alınması gerektiği, bunun da öğrenciler tarafından yaşam boyu öğrenme ilkesi benimsenerek sağlanabileceği ifade edilmiştir. Çoğunlukla yüksek lisans, doktora veya sürekli eğitim sertifika programları üzerinden yine üniversiteler aracılığı ile sağlanan daha ileri seviye eğitimlerin eksik veya pratik uygulamalardan uzak kaldığı noktalarda ise İnşaat Mühendisleri Odası`nın gerçekleştirdiği meslek içi eğitim faaliyetlerinin teknik eğitimi destekleyici birer unsur olduğu vurgulanmıştır. 

İlerleyen dönemlerde yapılacak İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumlarında, yüksek lisans ve doktora süreçlerinde yaşanan zorluklar ile öğretim üyesi - özel sektör ilişkisinin öğretime etkisi konuları da tartışılmalıdır.

Sempozyumların başarıya ulaşabilmesi için paylaşılan bilgilerin ve yapılan tartışmaların öğretim üyelerince etkin bir şekilde takip edilmesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklere katılımının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasında fayda vardır.

Sempozyum boyunca inşaat mühendisliği eğitimi özelinde yapılan tartışmalar, ülkemizdeki inşaat mühendisliği eğitiminin genel eğitim/öğretim politikalarından bağımsız olmadığını göstermiştir. Eğitime ayrılan bütçenin düşüklüğü, orta ve uzun vadeli eğitim politikalarının olmayışı, gözden geçirme ve iyileştirme mekanizmalarının yetersizliği genel olarak tüm eğitim/öğretim sistemini etkilemektedir. Bu durumun ülkemizin geleceğine ilişkin yarattığı olumsuzluklar da göz önüne alınarak, ülke gerçeği ve ihtiyaçlarını gözetmeksizin yürütülen eğitim politikalarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu bağlamda yapılacak çalışmalar ile karar vericiler üzerindeki baskının arttırılması ve kamuoyu oluşturulması yönündeki çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası