TMMOB ANKARA İKK?DAN ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISINA PROTESTO

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak TMMOB ve bağlı odaların üyeleriyle, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı?nı protesto etmek için 12 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB önünde buluşularak Sakarya Caddesi?ne yüründü ve kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Eklenme Tarihi: 13/07/2016

TMMOB Ankara İKK`dan Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısına Protesto

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak TMMOB ve bağlı odaların üyeleriyle, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı`nı protesto etmek için 12 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB önünde buluşularak Sakarya Caddesi`ne yüründü ve kitlesel basın açıklaması yapıldı.

 

Basın açıklamasını TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu. Ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tasarıyı değerlendirerek oluşabilecek mesleki hak kayıplarına ve ülkemizin uğrayacağı zarara dikkat çekti. "İşsiz kalmak, düşük ücretlerle çalışmak istemiyoruz!", "Diplomalı ve "nitelikli" işsiz olmak istemiyoruz!" sloganlarının ardından eylem sona erdi.

 

Basın açıklaması metni şöyle: 

 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI

 

Ülkemizi Sömürge, Yurttaşlarımızı İkinci Sınıf Ucuz İşgücü Olarak Gören Bir Yaklaşımla Hazırlanmıştır, TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır

 

28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu`nda "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" görüşülmüş ve hükümetçe teklif edilen tasarı eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan aynen kabul edilmiştir.

 

Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken birçok akademik meslek disiplininin yanı sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde yabancı saymaktadır

 

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nu ve Anayasa`nın 135. maddesini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Bu yasa taslağı ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

 

Tasarı hazırlık aşamasında birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmediği gibi; yasa taslağı Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu`nda görüşüleceği tarihten bir gün önce birliğimize iletilmiştir. Aradan 24 saat geçmeden ilgili komisyonda jet hızıyla kabul edilmiş, komisyon toplantısında birlik yöneticilerimizin ve oda başkanlarımızın itirazları ve görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye bile alınmamıştır.

 

İlgili Meclis komisyonundan hızla geçirilen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, birçok akademik meslek disiplini ile birlikte TMMOB Yasası`nda yapılacak değişiklik dolayısıyla yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısı aleyhine birçok olumsuzluğu içermektedir.

 

Bu yasa yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgilidir. Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca insanımız, mühendis, mimar, şehir planlamacısı arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları yanında yeni ve büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

 

Tamamen uluslararası sermaye ve yerli işbirlikçileri lehine olan tasarı, ülkemiz ve birçok akademik meslek disiplini ile birlikte yerli mühendis, mimar, şehir planlamacıları aleyhine birçok olumsuzluğu içermektedir.

 

Tasarının yasalaşması durumunda:

 

Yabancı sermaye lehine yapılan önceki bütün yasaların mantığı doğrultusunda bir düzenleme daha yapılmış olacaktır.

 

Ülkemiz mühendis, mimar, şehir planlamacıları, kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci derecede ucuz bir işgücü konumuna düşürülecektir.

 

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.

 

Rekabet ve haksız rekabet, yabancı çalışanlar lehine olacaktır.

 

Mühendis, mimar, şehir planlamacısı işsizliği çığ gibi artacaktır.

 

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma denkliği aranmayan yabancı çalışanlar "nitelikli işgücü" sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise "ara eleman" konumuna indirgenecektir.

 

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın, "beyana dayalı" olarak ülkemizde meslek icra edeceklerdir.

 

Yabancı çalışanlar ülkemize gelmeden, uzaktan ve vergi ödemeksizin çalışabilecek; ülkeye gelenler ise çalışma ve ikamet izni almaktan muaf tutulacaktır.

 

Uluslararası hukukta yer alan "karşılılık ilkesi" uluslararası sermaye güçleri lehine yok hükmünde sayılacaktır.

 

Siyasi iktidar bu tasarı ile 1938 ve 1954`te o dönemin parlamenterlerinin ortak iradesi ile çıkarılmış ve bu coğrafyanın çalışanlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini güvence altına alan bir çerçeveyi adım adım yok etmektedir.

 

Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde mülteci konumuna düşürecektir.

 

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yönelik kamusal nitelikli meslek, uzmanlık alanları bulunan TMMOB ve bağlı odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden düzenlemeyi öngören tasarı Meclis gündeminden çekilmelidir.

 

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri çekilmeli; ülkemiz mühendis mimar ve şehir plancılarında aranan koşulların, yabancı mühendis, mimarlardan da isteyecek düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar, şehir planlamacıları, yurttaşlık ve meslek haklarını elinden almak isteyenleri bir kenara not etmektedir. Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmeliler ki, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir planlamacıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.

 

TMMOB; 500.000`e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin hakları ve geleceği için mücadele edecektir.

 

 

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının mülteci haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası