KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN YANINDAYIZ DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ

TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları 27 Eylül 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda kitlesel bir basın toplantısı düzenleyerek “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun Yanındayız! Darbe Hukukuna, Anayasa İhlaline Ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz” dediler.

Eklenme Tarihi: 06/02/2018

TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları 27 Eylül 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu`nda kitlesel bir basın toplantısı düzenleyerek "Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun Yanındayız! Darbe Hukukuna, Anayasa İhlaline Ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz" dediler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın okuduğu basın açıklaması sonrası sırasıyla DİSK Ankara Bölge Temsilciliği adına Nevin Kızılöz, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, CHP Milletvekili Şanal Saruhan, HDP Milletvekili Mithat Sancar, ÖDP Parti Meclisi Üyesi İdem Erman, TKP Parti Meclisi Üyesi Arif Basa, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, HTKP Parti Meclisi Üyesi Tuncay Çelen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ARTVİN DER Başkanı Cengiz Yücel, ASMMMO Başkanı Ali Şahin, Halkevleri Genel SekreteriDilşat Aktaş, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Seyhan Çamlıgüney, CHP Milletvekili Necati Yılmaz birer konuşma yaparak TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası örgütlülüğüne desteklerini verdiler.  

Son olarak Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Anayasa İhlaline ve Hukuk Dışı Kararlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi. 

Açıklama şu şekilde: 

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU`NUN YANINDAYIZ 

DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ 

Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu`nun görevden alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yönetim kurulunun görevden alınması kararı verilmiştir. 

Öncelikle, Anayasa`nın 135. Maddesi`ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz. 

Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları çerçevesinde; tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturması,  sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü uzunca bir süredir iktidarın hedefindedir. 

Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odalarımızın, Anayasal dayanağı bulunan kamusal hizmet ve kamusal denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve kamu tüzel kişiliği yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı yetkilerini yok etme ve TMMOB Yasası`nı değiştirme çabası içerisindedir. 

TMMOB ve bağlı Odalarını "nasıl etkisizleştiririz" diye düşünen iktidar, 2011 yılındaki KHK düzenlemelerinin ardından, 2013 yılında, 1983`ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletilmeyen antidemokratik bir hükmü; 12 Eylül dönemindeki bir KHK düzenlemesini bulup işletmeye yönelmiştir. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde bulunulmuş, TMMOB ve bağlı Odalarının "idari ve mali denetimine" yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası`nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 tarihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır. 

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri Odası Genel Kurulu, Anayasa`da belirtildiği gibi bir kanun düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı bir inceleme yaptırılmaması kararı almış; Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğu bildirilmiştir. Ancak Bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması için yargıya başvurmuştur. Diğer Odalarımızın da Kimya Mühendisleri Odası`nın kararına benzer ortak bir tutum izlediğini bu arada belirtmek isteriz. 

Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası döneminin bir düzenlemesini aradan geçen 30 yıldan sonra devreye sokarak Odalarımız üzerinde hiyerarşik bir vesayet ilişkisi tesis etmeye çalışması, gerçeklikte darbe hukukunu benimsediğini göstermektedir. İktidarın 12 Eylülcüleri aratmayan otoriter bir yaklaşıma sahip olduğu bu vesileyle de görülmüştür. 

Yine belirtmek isteriz; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bakımından, Anayasa`da belirtilen idari ve mali denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa`nın bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini kapsayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. Maddesinde, "Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" hükmüne rağmen bu yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır. 

TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına karşın iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB`yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır. 

Anayasa`nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve sorumlulukları içeren mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği ilgili meslek odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB Yasası ile yönetmelikleri de bulunmaktadır. 

Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem de mahkemenin önceki gün verdiği karar, Anayasa`nın 135. Maddesi`ne aykırıdır. Mahkeme, Anayasaya aykırı bir karar almıştır. 

TMMOB ve bağlı Odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmalarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve Odalarımızın tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı Odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmediğini de belirtmek isteriz. Dahası, Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır. 

Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın, TMMOB`nin ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB`ye bağlı bütün Odalar olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. 

Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü. 

Yaşasın haklı mücadelemiz.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Bilgisayar Mühendisleri Odası 

Çevre Mühendisleri Odası 

Elektrik Mühendisleri Odası 

Fizik Mühendisleri Odası 

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 

Gemi Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İçmimarlar Odası 

İnşaat Mühendisleri Odası 

Jeofizik Mühendisleri Odası 

Jeoloji Mühendisleri Odası 

Kimya Mühendisleri Odası 

Maden Mühendisleri Odası 

Makina Mühendisleri Odası 

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 

Meteoroloji Mühendisleri Odası 

Mimarlar Odası 

Orman Mühendisleri Odası 

Petrol Mühendisleri Odası 

Peyzaj Mimarları Odası 

Şehir Plancıları Odası 

Tekstil Mühendisleri Odası 

Ziraat Mühendisleri OdasıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası