10 ŞUBAT 2018 TARİHLİ TMMOB YÖNETİM KURULU KARARI

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcülerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri ardından başlatılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek kuruluşlarının isimlerinde bulunan ?Türk?, ?Türkiye? ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin 10 Şubat 2018 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısı`nda aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Eklenme Tarihi: 13/02/2018

TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU 10 ŞUBAT 2018 TARİHLİ KARARI

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcülerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri ardından başlatılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek kuruluşlarının isimlerinde bulunan "Türk", "Türkiye" ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1) Bir süredir siyasi iktidarın tasarruflarını eleştiren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı bir linç kampanyası başlatılmış, bu kuruluşların isimlerinden Türk ve Türkiye kelimelerinin çıkartılması, birden fazla meslek odası ve birliği kurulması gibi kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemler üst düzeye çıkarılmıştır.

2) İktidarın kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve TMMOB`ye yönelik baskıları yeni değildir. TMMOB Yasası`nın defalarca değiştirilmeye çalışılması, Birliğimiz ve Odalarımız üzerinde İdari ve Mali Denetim adı altında hiyerarşik yapının kurulmak istenmesi, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim kurulunun görevden alınması için dava açılması bu baskıların bazılarıdır.

3) Bu baskıların gerçek nedeni TMMOB`nin mesleki alanlardan hareketle oluşturulan mesleki politikalarla; tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, kültürel varlıklarımızın, insan kaynaklarımızın rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesi için yürüttüğümüz mücadeledir. Toplumsal alanda ise hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına, laikliğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı gösterdiğimiz laik demokratik bir Türkiye direncimizdir. Açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla yağma, talan ve rant uygulamalarına karşı çıkışımızdır.

4) Siyasal iktidarın idari, ekonomik, siyasi, sosyal dönüşümlerle gerçekleştirdiği piyasacı-rantçı yeni devlet yapısına ve bu yeni liberal rantçı politikalar uyarınca kamu yararı ve bağlantılı sosyal işlevlerin tasfiye edilmesine karşı çıkan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını mevzuatlarına müdahale ederek böl, parçala yönet mantığıyla işlevsizleştirmektir.

5) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaları Anayasa`nın 135. Maddesi kapsamında kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.

Mühendislik, mimarlık ve planlama meslekleri doğrudan yaşamı, yaşam alanlarını düzenleyen mesleklerdir. Bu özellikleri onları kamu ile doğrudan ilişkili yapar. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin teknik ve bilimsel ilkelere, teknolojik gelişmelere ve hukuksal gerekliliklere uygun olarak, ilgili mesleklerin yetkin mensuplarınca yerine getirilmesi kamusal bir zorunluluktur. Meslek kuruluşlarının, kamusal nitelik kazandırılmış anayasal bir kurum haline dönüştürülmelerinin ve siyasal iktidarların keyfi takdiri ve güdümüne karşı yasal güvence altında tutulmalarının temel gerekçesi işte bu kamusal zorunluluktur.

6) Anayasa, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve işleyişlerinin demokratik hukuk devleti esaslarına uygun olması kuralını öngörmüş ve kurum içi demokratik yapıyı sağlamıştır. TMMOB ve bağlı Odalarının organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilir. İç denetimleri genel kurullarında seçimle iş başına gelen denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca TMMOB Denetleme Kuruluna da gönderilerek yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenir. Öte yandan, hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşımayan Birliğimiz ve Odalarımız iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık tutmakta ve web sitelerinde yayımlamaktadır.

7) Birliğimiz ve Odalarımızın en önemli işlevlerinden biri de kamusal nitelikli mesleki denetimdir. Kamu yararı gözetilerek uygulanan mesleki denetim; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin, bilimsel ve teknik ilkelere uygun olarak, yeterli niteliklere sahip mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından, kamu sağlığı ve güvenliği gözetilerek icra edilip edilmediğinin denetimi için en önemli ve tek mekanizmadır.

8) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş kanunlarında yapılmak istenen değişiklikler ile rejimin meslek odalarını buyruğu altına sokmak istediğini; "parti-devlet-toplum birliğini" amaçlayan totaliter rejim yöneliminin mesleki kuruluşlara da yansıtılmasının amaçlandığını göstermektedir. Bürokrasi ve yargıda yapıldığı gibi atama yoluyla müdahaleyi meslek kuruluşlarına yapamayan ve onları istediği kalıba sokamayan siyasi iktidar, yasa değişikliği yoluyla bu kurumları tasfiye etmeyi planlamaktadır.

Bu bağlamda;

  1. Anayasa`nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa`dan, Yasamızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız güçle adımıza, yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlılığımızda olduğumuzun,
  2. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerini halkımızın ve ülkemizin menfaatlerinden ayrı tutmadan savunmaya devam edeceğimizin,
  3. İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kullanacağımızın,
  4. Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar karşısında tam dayanışma içinde olacağımızın,

Üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

TMMOB YÖNETİM KURULUTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası