KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINIYLA İLGİLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞABİLECEĞİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İşverenin genel olarak yükümlülükleri nelerdir?, Çalışanların hastalığını bildirme yükümlülüğü var mıdır?, Çalışanlar işe gitmekten kaçınabilirler mi?, Çalışanlar iş seyahatlerine, toplantılara katılmaktan kaçınabilirler mi?, Uzaktan çalışma olasılığı bu süreçte nasıl değerlendirilebilir?, İşverenin çalışanı tek taraflı iradesi ile izne çıkarması mümkün müdür? ve Şantiye şeflerinin sorumlulukları nedir?

Eklenme Tarihi: 02/04/2020


Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm Dünyayı etkisi altına alması ve ülkemizde de vakaların tespit edilmesiyle birlikte ilgili bakanlıklar ve bireysel inisiyatiflerle alınan önlemler kadar genel durumun dışında kalabilecek koşullar için meslektaşlarımızın çalışma alanlarında sahip olduğu haklara dair bilgilendirmenin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Alınan önlemlerin önemi kadar önlem alınması zorunlu durumlarda oluşabilecek sorunlara karşı meslektaşlarımızdan gelen soruları hukuksal çerçevede değerlendirdiğimiz yazımızın yararlı olması dileğiyle.

İşverenin genel olarak yükümlülükleri nelerdir?

İş hukuku; iş ilişkisi içindeki işçiyi sadece maddi ve ekonomik olarak değil, işçinin kişiliğinin, onurunun, sağlığının ve beden bütünlüğünün korunmasını da amaçlamaktadır. İşverenin "işçiyi koruma borcu" işçinin işverene "bağlılık borcunun en önemli karşılığıdır. (TBK, m.396, 417). Buna göre, işveren işçinin kişiliğini, yaşamını, sağlığını, vücut bütünlüğünü, onurunu kişisel ve mesleki saygınlığını, özel yaşam alanını korumakla yükümlüdür. İşverenin gözetme borcunun en kapsamlı yükümlülüğü ise, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkindir.

İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 4. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması yükümlülükleri bulunmaktadır.

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde işyerini hijyenik hale getirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede özellikle yaygın salgın durumlarında işyerlerinin dezenfekte edilmesi, tuvalet ve lavaboların hijyenik hale getirilmesi işverenin sorumluluğu içerisindedir. Bu kapsamda işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte çalışarak bu yönde tedbir almalıdır.

Çalışanların hastalığını bildirme yükümlülüğü var mıdır?

Çalışanlar, Koronavirüs sebebiyle enfekte olmuşsa yahut böyle bir risk altında ise bu durumu derhal işverene bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 19. Maddesi uyarınca çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olmalarından kaynaklanmaktadır.

Çalışanlar işe gitmekten kaçınabilirler mi?

Kural olarak, çalışanların işlerini işveren ile kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 13. Maddesi uyarınca, yalnızca çok istisnai durumlarda verilen görevlerin ifasından kaçınmak mümkündür. Bu doğrultuda, işyerinde çalışanlar bakımından ciddi ve yakın bir tehlike ortaya çıkarsa (örneğin, işyerinde Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu olduğu teyit edilmiş ise), çalışanlar işverenin tehlikeyi saptamasını ve gidermesini isteyebilir. İşveren tarafından durumun engellenmemesi gibi ağır risk içeren durumlarda gerekli tedbir alınana kadar işçi çalışmaktan kaçınabilir. Bu kapsamda, çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Çalışanlar iş seyahatlerine, toplantılara katılmaktan kaçınabilirler mi?

Genel olarak çalışanın işverene karşı iş görme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş seyahatleri ve iş toplantılarının, (örneğin hasta ülke katılımcılarının bulunması nedeniyle) yüksek risk içermesi veya güvenli olmadığı kabul edilen yerlerde gerçekleşecek olması durumunda çalışan katılmayı reddedebilir.  İşveren bu yerlere gitmediği için, işçinin görevini yerine getirmemesi gerekçesiyle iş sözleşmesini feshedemeyecek ya da disiplin yaptırımı uygulayamayacaktır. Uygulaması halinde haksız kabul edilecektir.

Uzaktan çalışma olasılığı bu süreçte nasıl değerlendirilebilir?

Uzaktan çalışma 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 14. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, "Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir."

Uzaktan çalışma şeklinde kurulacak iş ilişkisinin yazılı olması gerektiğinden, koronavirüs sebebiyle geçici olarak uzaktan çalışma halinde de bu durum yazılı olarak kural altına alınmalı, çalışanların evden çalışma biçimleri belirlenmeli ve işveren buna yönelik olarak gerekli çalışma düzenini kurmalıdır. Uzaktan çalışma, tarafların karşılıklı muvafakatini gerektirdiğinden çalışanların uzaktan çalışmayı kabul etmemeleri mümkündür. Bu durumda bu çalışanlara ücretli izin verilmesi gündeme gelebilecektir

İşverenin Çalışanı Tek Taraflı İradesi ile İzne Çıkarması Mümkün Müdür?

İlk olarak belirtmek gerekir ki, ücretsiz izin yalnızca tarafların karşılıklı mutabakatı ile uygulanabileceğinden işverenin çalışanın rızası olmaksızın kendisini ücretsiz izne çıkartması mümkün değildir. Ancak tarafların anlaşması halinde çalışanın ücretsiz izne çıkması elbette mümkündür. Bu halde, iş sözleşmesi izin süresince askıya alınmış olur.

İşverenin çalışanını tek taraflı iradesi ile ücretli izne çıkarması ise mümkündür. Zira, yıllık iznin ne zaman uygulanacağı işverenin yönetim hakkı kapsamındadır.

"Şantiye şeflerinin sorumlulukları nedir?"

Bahsi geçen başlıca sorunlarla birlikte özellikle sahada şantiye şefi pozisyonunda çalışan meslektaşlarımız sorumluluk anlamında da ayrıca işveren yükümlülüklerini de taşımaktadırlar. Sahada çalışan meslektaşlarımız;

*Sahada sterilizasyon sağlamanın zorlukları,

*Ortak alanların çokluğu

*Ortak alan dışında kalan ve yakın temas gerektiren alanların fazlalığı

gibi etmenleri de göz önünde bulundurarak oluşabilecek hukuki durumlara ve en temel nokta olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna "mümkün olduğunca" azami dikkatle yaklaşmaları önem arz etmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyor, sağlıklı günler temenni ediyoruz.

 

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası