3-İŞYERİ DENETİM 18.12.2008

Tarih : 18.12.2008
Sayı : OB.09436

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA,

08.11.2007 / OB.08649 tarih ve sayılı "İTB Verilen İşyerlerinde Yapılacak Denetimler Hakkında Genelge" ve genelge eki 33 maddeden oluşan "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İşyeri Bilgi Formu" ile uygulanmakta olan işyeri denetimleri kapsamındaki  formun, doğru bir değerlendirmeye veri teşkil edecek şekilde düzenlenmemesi nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek üzere aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

"İşyeri Bilgi Formu" nun aşağıdaki hususlara dikkat edilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

* İşyeri denetimine gidilmeden önce mutlaka İTB üzerine kayıtlı işlerin dökümünün alınması,

* İşyerinin mekansal olanaklar, donanım ve personel itibariyle, İTB üzerinde kayıtlı proje miktarını üretmeye uygun olup olmadığının irdelenmesi,

* Formun "denetçilerin görüşü" ve "şube görüşü" hanelerinde konuyla ilgili değerlendirmelerin ayrıntılı olarak yazılması,

* Formun 28. maddesinde yer alan "Lisanslı Bilgisayar Programları ve Versiyonları" hanesinde mühendislik hizmeti verme amacıyla kullanılan bilgisayar programlarının lisanslı olup olmadığının mutlaka tespit edilmesi,

* İşyerinde kullanılan mühendislik hizmeti verme amaçlı bilgisayar programlarının, lisanslı olmadığının tespit edilmesi halinde SİM Yönetmeliği`nin 22. maddesi gereği, eksikliğin giderilmesi için yazılı olarak 15 (onbeş) günden az olmamak üzere süre verilmesi kaydıyla uyarılması, süre sonunda yeniden yapılan denetimde, eksikliğin giderilmediğinin görülmesi halinde, ilgili dosyanın Oda Yönetim Kurulu`na  Bilgi Formu ve  açıklayıcı üst yazı ile gönderilmesi, 

* İşyeri bordrosu ile SİM belgeli çalışanların karşılaştırmalı incelemesinde, İTB altında ortak ya da çalışan olarak görünen SİM`lerin işyerinde çalışmadıklarının ve bu durumun Şubeye bildirilmediğinin tespiti halinde, İTB belgeli işyerinin SİM Yönetmeliği`nin 15. maddesi ile düzenlenen yükümlülüğünü yerine getirmesi konusunda  yazılı olarak 15 (onbeş) günden az olmamak üzere süre verilmesi kaydıyla uyarılması, süre sonunda yeniden yapılan denetimde, eksikliğin giderilmediğinin belirlenmesi halinde, ilgili dosyanın Oda Yönetim Kurulu`na Bilgi Formu ve  açıklayıcı üst yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

./..

"İşyeri Bilgi Formu" nda yer alan denetçilerin görüşü ve Şube görüşü bölümleri, Oda Başkanlığı`nın ve ilgili kurulların kararlarına yol gösterici nitelikte olduğundan mutlaka doldurulmalı ve objektif kriterlere dayanan ayrıntılı açıklamaları içermelidir.

Ayrıca, 08.11.2007 tarih OB.08649 sayılı genelgede belirtildiği üzere,  Şube ve Temsilciliklerin 31 Aralık 2008 tarihine kadar kayıtlı İTB`leri en az bir kez denetlemiş olmaları gerekmektedir.

Şubenize kayıtlı İTB`lerin denetlemesinin hangi oranda gerçekleştirildiği bilgisinin en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar Oda Başkanlığına iletilmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gülay ÖZDEMİR
Genel Sekreter

 

Dağıtım : İMO Şube Başkanlıkları


İşyeri Denetimi (30 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası